رتبه ترکیبی مرجع 2/31

لوگوی لاکتوپروت پیشگامان

لاکتوپروت پیشگامان

وارد کننده ، لاکتوز، کازئین، کنسانتره پروتئین شیر، لاکتومین، استارترهای لبنی، آنزیم ...