مشاوره تخصصی صنایع غذایی

- سرمایه گذاری و توسعه در صنعت غذا
- عارضه یابی و شناسایی تنگناهای فنی و تخصصی تولید و ارائه پیشنهادات جهت بهبود و اصلاح سیستم
- ارتقاء کیفیت محصول و بسته بندی
- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید و بسته بندی
- ارائه سیستم تضمین کیفیت و کاهش ضایعات و مرجوعی محصول
- ارائه برنامه اتوماسیون متناسب با شرایط و سیستم موجود شما و کاهش نیروی انسانی در خطوط تولید و بسته بندی
- ارزیابی توان نیروهای فنی و تخصصی شما در جهت انجام بهینه وظایف محوله
- تعریف محصول جدید متناسب با امکانات و شرایط موجود شرکت
- ارائه فرمولاسیونهای اقتصادی و بهینه متناسب با تکنولوژی روز
- انجام تستهای ارگانولپتیک محصولات شما توسط تیم های مخصوص و گزارش نواقص و ضعفهای احتمالی محصول
- ارائه پیشنهادات بهینه سازی کمیت و کیفیت تولیدات شرکت
- ارزیابی واحدهای تولیدی و ارائه گزارش ضعفها و کاستی های احتمالی
- ارائه نقشه راه برای تولید محصولات صادراتی مطابق با استاندا ردهای جهانی
- آموزش و توجیه نیروهای تخصصی شما جهت افزایش انگیزه و بهبود عملکرد و بهره وری
مشاهده اطلاعات بیشتر

0

تعداد اعضاء

0

تعداد شرکتهای فعال

0

تعداد بازدید در ماه

0

تعداد ایندکس‌ها در گوگل

0

سابقه فعالیت به سال