رتبه ترکیبی مرجع 3/39

لوگوی شرکت تاجران کهن پارس

شرکت تاجران کهن پارس

وارد کننده دکستروز، مونوسدیم گلوتامات ،آسکوربیک اسید، سیتریک اسید ، سیترات سدیم ، ... با برند تاجران کهن پارس