این شرکت از سال 1397تعطیل شده است .

رتبه ترکیبی مرجع 3/10

لوگوی بازرگانی هراتی نژاد

بازرگانی هراتی نژاد

فروشنده شیر خشک اسکیم ، پودرآب پنیر ، کره گیاهی ، کره وارداتی حیوانی ، ام پی س ...