رتبه ترکیبی مرجع 3/28

لوگوی کروم ابزار پارسه

کروم ابزار پارسه

وارد کننده جذب اتمی ، AAS، FTIR ، اسپکتروفتومتر ، ICP ، HPLC ،اسپکتروفتومتر UV ، GC ، GC/MS ، پلاریمت ...

02632774346
پیغام گیر09912691152
پیغام گیر09912691152