انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر - اطلاعات اولیه وبلاگ
00 / 0
انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر
موضوغ وبلاگ: اطلاعات عمومی صنایع غذایی شامل اخبار صنایع غذایی و فناوری های روز
آدرس اینترنتی: http://khazarstudents.blogfa.com
تعداد بازدید: 2641 کد ثبت اطلاعات این وبلاگ در سایت مرجع: 2
Line
اطلاعات تماس انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر
نام مسئول وبلاگ: بهادر جلیلیان
موقعیت مکانی: محمود آباد
تلفن: (51) 36047612
آدرس اینترنتی: http://khazarstudents.blogfa.com

Line
توضیحات بیشتر انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر
انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه خزر


کلمات کلیدی